Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 02/08/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  13721

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 16η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Γεώργου Τρύφων

Μπάντη Ιορδάνη

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 08 Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Γραφείο του Δημάρχου, για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ροδώνα Δ. Αμυνταίου.
  2. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
  3. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων στα πλαίσια του έργου Less Waste».

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος