Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 21/08/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  14465

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 18η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Γεώργου Τρύφων

Μπάντη Ιορδάνη

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Γραφείο του Δημάρχου, για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εξέταση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου του Σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 ως ισχύει.
  2. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
  3. Ανάθεση τοποθέτησης προσωρινής εγκατάστασης ηλεκτρικού ρεύματος στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την πραγματοποίηση μουσικής βραδιάς στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων "ΠΡΕΣΠΕΙΑ 2019".
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου επί της αριθ. πρωτ. 12582/15-07-2019 αίτησης της κας. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Γεωργίας.
  5. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ροδώνα Δ. Αμυνταίου.
  6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αύλειου χώρου του Πνευματικού Κέντρου Αμυνταίου.
  7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αετού για αποθήκευση υλικών.
  8. Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού, για τον Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού 180.000,00 €.
  9. Ακύρωση της αριθ. 136/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου. Επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 1.529.838,71€, χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος