ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 06/09/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  15361

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 19η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Μπάντη Ιορδάνη

Γεώργου Τρύφωνα

Αντωνιάδη Θεοχάρη

Θεοδωρίδη Κωνσταντίνο

Νάτση Ιωάννη

Γρομπανόπουλο Τρύφωνα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Γραφείο του Δημάρχου, για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
  2. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
  3. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης.
  4. Έγκριση αποζημίωσης δημάρχου για μετάβαση στο εξωτερικό.
  5. Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού, για τον Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού 180.000,00€.
  6. Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 στα πλαίσια του έργου Less Waste», προϋπολογισμού 32.250,00€.
  7. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Αμυνταίου", προϋπολογισμού 58.711,40€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
  8. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας», προϋπολογισμού 661.290,32€.
  9. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού», προϋπολογισμού 705.645,16€.

Ο Πρόεδρος

Μπιτάκης Άνθιμος