Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 19/09/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  16212

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 21η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Μπάντη Ιορδάνη

Γεώργου Τρύφωνα

Αντωνιάδη Θεοχάρη

Θεοδωρίδη Κωνσταντίνο

Νάτση Ιωάννη

Γρομπανόπουλο Τρύφωνα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Γραφείο του Δημάρχου, για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
  2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ.
  3. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
  4. Αποδοχή παραίτησης από την εκμίσθωση «Κοινοτικού Στάβλου Αλόγων – Ίππων» της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.
  5. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
  6. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.
  7. Ορισμός τριμελούς επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών & επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Βελτίωση –αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου».
  8. Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων στα πλαίσια του έργου Less Waste», προϋπολογισμού 37.570,02€.
  9. Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 στα πλαίσια του έργου Less Waste», προϋπολογισμού 32.250,00€.

Ο Πρόεδρος

Μπιτάκης Άνθιμος