Πρόσκληση 25ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                              ΑΜΥΝΤΑΙΟ 13/11/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  19947

                                                                                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 25η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Μπάντη Ιορδάνη

Γεώργου Τρύφωνα

Αντωνιάδη Θεοχάρη

Θεοδωρίδη Κωνσταντίνο

Νάτση Ιωάννη

Γρομπανόπουλο Τρύφωνα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στο Γραφείο του Δημάρχου, για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου "Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα", προϋπολογισμού μελέτης 1.779.838,71 ευρώ.
  2. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευές και συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης ΔΕ Αμυνταίου», προϋπολογισμού 7.000,00€.
  3. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
  4. Ορισμός υπόλογου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Ασφάλιση υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, του Δήμου Αμυνταίου», καθώς και για την εκτέλεση των δαπανών Τελών Κυκλοφορίας Επιβατικών & Φορτηγών Αυτοκινήτων και λοιπών Τελών Κυκλοφορίας.
  5. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης Προέδρου Τ.Κ. Κέλλης Δ. Αμυνταίου στην Αθήνα.
  6. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης Δημάρχου Αμυνταίου στην Πολωνία.
  7. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διεξαγωγή των ετήσιων εκδηλώσεων «ΤΣΙΡΙΒΑΡΒΑΡΑ 2019».
  8. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.

Ο Αντιπρόεδρος

Νάτσης Ιωάννης