Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου για τις «Συντάξεις Χηρείας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου, επισημαίνοντας τη συνταγματική αναγνώριση του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας (άρθρο 2 παρ. 1 Σ), της ισότητας (άρθρο 4Σ) καθώς και τη διεθνή αναγνώριση της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (προοίμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προοίμιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που πλήττονται από την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016:
1. Εκφράζει απερίφραστα την αλληλεγγύη του στο σύλλογο θανόντων συζύγων ΑΞ.Ι.Α, και συμπαρατάσσεται στις χήρες γυναίκες κάτω των 55 ετών που θίγονται ανάλγητα και άδικα από την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 (Νόμος Γ. Κατρούγκαλου).
2. Στηλιτεύει ρητά και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ως άνω διάταξη ως κατάφωρα άδικη, παράνομη και αντισυνταγματική, που πλήττει βάναυσα την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια και καταδικάζει σε αφανισμό τις χήρες γυναίκες κάτω των 55 ετών, ενώ αυτές έχουν ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα από το αδυσώπητο κτύπημα του θανάτου.
3. Εγκρίνει το αίτημα του συλλόγου θανόντων συζύγων ΑΞ.Ι.Α., περί άρσης του ηλικιακού κριτηρίου χορήγησης σύνταξης χηρείας μετά από σχετική τροποποίηση – τροπολογία του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016. ώστε αυτή να δίδεται ανεξαρτήτως ηλικίας, αιτίας θανάτου, φύλου και κοινωνικής ομάδας, την επαναφορά του ποσοστού της σύνταξης στο 70% που θα εδικαιούτο ο εκλιπών καθώς και τη μείωση σε τρία χρόνια των απαιτούμενων ετών εγγάμου βίου.
4. Καλεί τα συναρμόδια υπουργεία να λάβουν άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία και να αποκαταστήσουν την αδικία που έχουν υποστεί οι χήρες γυναίκες κάτω των 55 ετών.
Το παρόν να αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9545

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για εκμίσθωση δημοτική έκταση στην θέση «Ύψωμα Αγνάντιο» της Τ.Κ. Κέλλης σύμφωνα με την αριθμ. 190/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 17 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

         Η μίσθωση ισχύει για 9 (εννέα έτη) με δυνατότητα παράτασης άλλα 3 (τρία) έτη.

         Η θέση και το κατώτατο όριο προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Τ.Κ.

ΘΕΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ

Έκταση

Κατώτατο ετήσιο μίσθωμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

1

ΚΕΛΛΗΣ

ΥΨΩΜΑ ΑΓΝΑΝΤΙΟ

500 τ.μ.

4.150,00€

415,00€

         Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίος στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου με την υπογραφή του συμφωνητικού.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής
  2. Φορολογική Ενημερότητα
  3. Παραστατικά εκπροσώπησης (ταυτότητα, καταστατικό, ΦΕΚ)
  4. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
  5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και ότι τους δέχεται ανεπιφύλακτα.

Αποκλείονται από την δημοπρασία, όσοι είναι οφειλέτες του Δήμου Αμυνταίου και όσοι επέδειξαν αντισυμβατική συμπεριφορά σε σχέση με τον Δήμο.  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (με την Αστυνομική του Ταυτότητα) ο οποίος θα υπογράψει στα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι θα καταστεί αλληλέγγυος και καθ΄ ολοκληρίαν υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη καθώς και στο τηλέφωνο 23863-50143 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Αμύνταιο 10-07-2018

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ