ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 12259

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου σύμφωνα με την αριθμ. 221/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η έκταση έχει εμβαδόν, 10,0264 τ.μ., και θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 23 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου μεταξύ των κατοίκων του Δήμου Αμυνταίου που πρέπει να είναι κτηνοτρόφοι βάσει των όρων της διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για 25 (είκοσι πέντε έτη) με δυνάτοτητα παράτασης άλλα 10 (δέκα) έτη.

Η θέση και το κατώτατο όριο προσφοράς ανά στρέμμα αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΤΚ

Τοποθεσία

Έκταση

στρ.

Αριθμός

Κατώτατο μίσθωμα ανά στρ

Κατώτατο Ετήσιο

μίσθωμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

Λιμνοχωρίου

Αναδασμός ‘72

10,0264

12.3

20,00 €

200,53

20,05

         Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου.

         Για το πρώτο έτος θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του συμβολαίου.

Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου. Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’αυτών. Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δύο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Φορολογική Ενημερότητα.
 4. Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους.
 5. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και ότι τους δέχεται ανεπιφύλακτα.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει στην κατοχή του μέχρι σήμερα δημόσια ή δημοτική έκταση για ανέγερση σταβλικής εγκατάστασης.
 8. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή στο Μητρώο Κτηνοτρόφων.
 9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 20,05 €

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας από την Δημοπρασία δηλαδή έως τις 15:00, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,   φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη τηλ. 23863 50143 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αμύνταιο 04/08/2017

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

                                                                                              

                                                                                                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Όσοι από τους συνδημότες μας είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης βάσει του Νόμου 3852/10 αρθρo 76, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ( 2Ος όροφος Δημαρχείου) από 03 Αυγούστου 2017 έως 18 Αυγούστου 2017 κατά τις εργάσιμες ώρες.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΑΣ ΣΤΟ ΝΥΜΦΑΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΙΝ.ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11157

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για εκμίσθωση δημοτική έκταση στην θέση «ΚΟΥΡΙ» της Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ σύμφωνα με την αριθμ. 148/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

         Η μίσθωση ισχύει για 9 (εννέα έτη) με δυνατότητα παράτασης άλλα 3 (τρία) έτη.

         Η θέση και το κατώτατο όριο προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Τ.Κ.

ΘΕΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ

Έκταση

Κατώτατο ετήσιο μίσθωμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

1

ΝΥΜΦΑΙΟΥ

ΚΟΥΡΙ

512 τ.μ.

3.100,00

310,00

         Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς (3) τετράμηνες δόσεις στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου με την υπογραφή του συμφωνητικού.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής
 2. Φορολογική Ενημερότητα
 3. Παραστατικά εκπροσώπησης (ταυτότητα, καταστατικό, ΦΕΚ)
 4. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
 5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και ότι τους δέχεται ανεπιφύλακτα.

Αποκλείονται από την δημοπρασία, όσοι είναι οφειλέτες του Δήμου Αμυνταίου και όσοι επέδειξαν αντισυμβατική συμπεριφορά σε σχέση με τον Δήμο.  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (με την Αστυνομική του Ταυτότητα) ο οποίος θα υπογράψει στα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι θα καταστεί αλληλέγγυος και καθ΄ ολοκληρίαν υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη καθώς και στο τηλέφωνο 23863-50143 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αμύνταιο 13/07/2017

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ