ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 16205

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
                                                                                                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου Διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Αμυνταίου που βρίσκεται στην Δ.Κ. Αμυνταίου  του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθμ. 256/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Στη Δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε ανεξαρτήτου τόπου κατοικίας. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25/10/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.            

Η μίσθωση ισχύει για  (12) δώδεκα έτη, το μίσθωμα είναι ανά μήνα και το ποσό εκκίνησης ορίζεται στα 32,00 €.            

Σαν εγγύηση συμμετοχής έχει ορισθεί το ποσό των 38,40 €.          

Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου.            

Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών.          

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

 Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 Φορολογική Ενημερότητα

 Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους

 Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης, ότι επισκέφθηκαν το μίσθιο για το οποίο πλειοδοτούν  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,  φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη (τηλ.2386 350143) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.       
                                                                                                
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                 Αμύνταιο   12/10/2016        

                                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   


                                                                                                           ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ