ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 12259

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου σύμφωνα με την αριθμ. 221/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η έκταση έχει εμβαδόν, 10,0264 τ.μ., και θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 23 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου μεταξύ των κατοίκων του Δήμου Αμυνταίου που πρέπει να είναι κτηνοτρόφοι βάσει των όρων της διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για 25 (είκοσι πέντε έτη) με δυνάτοτητα παράτασης άλλα 10 (δέκα) έτη.

Η θέση και το κατώτατο όριο προσφοράς ανά στρέμμα αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΤΚ

Τοποθεσία

Έκταση

στρ.

Αριθμός

Κατώτατο μίσθωμα ανά στρ

Κατώτατο Ετήσιο

μίσθωμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

Λιμνοχωρίου

Αναδασμός ‘72

10,0264

12.3

20,00 €

200,53

20,05

         Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου.

         Για το πρώτο έτος θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του συμβολαίου.

Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου. Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’αυτών. Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δύο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Φορολογική Ενημερότητα.
  4. Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους.
  5. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και ότι τους δέχεται ανεπιφύλακτα.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει στην κατοχή του μέχρι σήμερα δημόσια ή δημοτική έκταση για ανέγερση σταβλικής εγκατάστασης.
  8. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή στο Μητρώο Κτηνοτρόφων.
  9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 20,05 €

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας από την Δημοπρασία δηλαδή έως τις 15:00, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,   φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη τηλ. 23863 50143 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αμύνταιο 04/08/2017

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ