ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ 4β ΚΑΙ 4γ ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΥΜΜΦΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ  29-08-2017

                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 13299

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι :

 

Στις 12/09/2017 ημέρα Τρίτη και από της 10:00 έως 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου, θα διεξαχθεί πρόχειρος φανερός πλειοδοτικός  διαγωνισμός  για την πώληση ξυλείας οξιάς, τεχνικής και καυσόξυλων, από τις συστάδες 4β και 4γ του δασοκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Νυμφαίου.

  1. Συστάδα 4β οξιά: 149 κυβικά μέτρα τεχνική ξυλεία και 1.091 κυβικά μέτρα καυσόξυλα. Σύνολο 1.239 κυβικά μέτρα.
  2. Συστάδα 4γ Οξιά: 137 κυβικά μέτρα τεχνική ξυλεία και 1.003 κυβικά μέτρα καυσόξυλα. Σύνολο 1.140 κυβικά μέτρα.
  3. Τιμή ενάρξεως Συστάδων: για την τεχνική ξυλεία οξιάς το ποσό των 35,00 € ανά κυβικό μέτρο και για τα καυσόξυλα οξιάς  το ποσό των 32,50 € ανά κυβικό μέτρο. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν  τέλος  χαρτοσήμου το οποίο να επιβαρύνει τον αγοραστή.
  4. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν στην επιτροπή διαγωνισμού τα κάτωθι: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα, γ) βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. δ) εταιρικό αν πρόκειται για εταιρία, δ) δημοτική ενημερότητα ε) εξουσιοδότηση προσώπου (μέλους) για συμμετοχή στην δημοπρασία μόνον εάν πρόκειται για εταιρία, καθώς και Εγγύηση Συμμετοχής για την συστάδα το ποσό των 070,00 € και για την Συστάδα το ποσό των 3.740,00 € αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι ενδιαφερόμενοι –ες μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της δημοπρασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Αμυνταίου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη  τηλ. 2386350143.                                                   

                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                      ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ