ΠΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
       
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
       
ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
       
α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κλάδος/ Ειδικότητα
1 Αναστάσιος Κατσουπάκης Γεώργιος ΤΕ /ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 Στέργιος Κιάνας Κωνσταντινος ΠΕ/ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΓΕΩΠΟΝΩΝ
3 Νικόλαος Κοντίνης Σπυρίδων ΠΕ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4 Αθανάσιος Παπαγιάννης Γεώργιος ΤΕ /ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5 Ευάγγελος Τοπάλης Απόστολος ΠΕ/ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6 Χρήστος Τζώρτζης Θεοφάνης ΤΕ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ