ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΔΑ 3Β ΤΟΥ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ  26-02-2018

                                                                        Αρ. Πρωτ.: 2711

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου Διακηρύττει ότι:

 

Στις 09/03/2018 ημέρα Παρασκευή και από 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου, θα διεξαχθεί πρόχειρος φανερός πλειοδοτικός  διαγωνισμός για την πώληση ξυλείας οξιάς, τεχνικής και καυσόξυλων, από την συστάδα του δασοκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Ασπρογείων.

  1. Συστάδα 3β οξιά: τεχνική ξυλεία 165 κ.μ. και καυσόξυλα 900 κ.μ.

                                     Σύνολο 1065 κ.μ.

  1. Τιμή ενάρξεως Συστάδας: Για την τεχνική ξυλεία οξιάς το ποσό των 35,00€ ανά κυβικό μέτρο και για τα καυσόξυλα οξιάς το ποσό των 32,50€ ανά κυβικό μέτρο. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τέλος χαρτοσήμου το οποίο να επιβαρύνει τον αγοραστή.
  2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό  οφείλουν να προσκομίσουν στην επιτροπή διαγωνισμού τα κάτωθι: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα, γ) βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. δ) εταιρικό αν πρόκειται για εταιρία, δ) δημοτική ενημερότητα ε) εξουσιοδότηση προσώπου (μέλους) για συμμετοχή στην δημοπρασία μόνον εάν πρόκειται για εταιρία, καθώς και Εγγύηση Συμμετοχής  ποσού 3.502,50 €, αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
  3. Αν τυχόν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος την ημερομηνία που έχει ορίσει η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου θα επαναληφθεί με τους ίδιους ακριβώς όρους, άνευ ετέρου, την ημερομηνία του επαναληπτικού διαγωνισμού που έχει ορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της δημοπρασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Αμυνταίου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη  τηλ. 2386350143.                                                  

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                      ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ