ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Α.  Κατάργηση της παρ. 1.4 του άρθρου 8 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αμυνταίου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται από 1η Ιανουαρίου μέχρι και 30 Μαρτίου κάθε έτους.

Αιτήματα παραχώρησης ή τροποποίησης κοινόχρηστων χώρων θα γίνονται δεκτά μετά την έλευση της παραπάνω προθεσμίας με την επιβολή διπλάσιου τέλους από αυτό που αναλογεί, με εξαίρεση  τις περιπτώσεις που αφορούν καταστήματα των οποίων η προέγκριση εκδόθηκε μετά 30 Μαρτίου του τρέχοντος έτους».

Β1.  Αντικατάσταση του εδ. 32 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού ως εξής: “32. Η υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.207 τεύχος Β’), Υγειονομική Διάταξη με θέμα «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.»”.

Β2. Προσθήκη εδαφίου 28 στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού ως εξής: «28.  Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης οι οποίες χρησιμοποιούν υπαίθριο δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, η μέγιστη δυναμικότητά τους σε καθήμενα εξυπηρετούμενα άτομα προκύπτει από τη διαίρεση του εμβαδού του υπαίθριου χώρου που νομίμως θα χρησιμοποιηθεί δια του 0,70 τ.μ.».

Γ.  Κατάργηση των κάτωθι αναγραφόμενων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού:

«Απαγορεύεται η τοποθέτηση πλαστικών τραπεζοκαθισμάτων.

Για τραπεζοκαθίσματα των οποίων η κατασκευή τους δεν είναι συνήθης, απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης»