ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΕΒΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Αμύνταιο, 29/03/2019

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                                                                 Αρ. Πρ.: 4998

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας σύμφωνα με την αριθμ. 118/2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμυνταίου για πολυετή καλλιέργεια.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί μεταξύ των κάτοικων του Δήμου Αμυνταίου που πρέπει να είναι αγρότες.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 09 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 9:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

        Η μίσθωση ισχύει για  20 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι 10 χρόνια εφόσον υφίσταται η καλλιέργεια.

Το ποσό ανά στρέμμα και η εγγύηση για το κάθε αγροτεμάχιο ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α

Αριθμός Τεμαχίου

ΚΑΕΚ

Έκταση προς εκμίσθωση σε στρ.

Κατώτατο μίσθωμα ανά στρ

Ετήσιο μίσθωμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

1

Τμήμα του 1907 - 47 044 03 06 005

4,91019

50,00€

245,51€

24,55€

Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου.

Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο συζύγων.
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (Δεν απαιτείται για την δεύτερη δημοπρασία)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φορολογική Ενημερότητα
  • Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ
  • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Εγγυητική συμμετοχής ποσού ίσο με το 10% του ετήσιου τιμήματος όπως αναγράφετε στον ανωτέρω πίνακα.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης και ότι τους δέχονται ανεπιφύλακτα.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,   φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη (τηλ.23863-50143) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
 

               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ