ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ 7Α ΚΑΙ 8Α ΤΗΣ Τ.Κ.ΝΥΜΦΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                                                                                                       ΑΜΥΝΤΑΙΟ  11-04-2019

                                                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 5859

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

 

Στις 07/05/2019 ημέρα Τρίτη και από 09:00π.μ. έως 09:30π.μ.  στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου, θα διεξαχθεί πρόχειρος φανερός πλειοδοτικός  διαγωνισμός για την πώληση ξυλείας οξιάς, τεχνικής και καυσόξυλων, από τις συστάδες 7α και 8α του δασοκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Νυμφαίου.

  1. Συστάδα 7α Οξιά: Σύνολο 1027κ.μ. από τα οποία τα 123κ.μ. τεχνική ξυλεία οξιάς και τα 904κ.μ. καυσόξυλα οξιάς.
  2. Συστάδα 8α Οξιά: Σύνολο 1177κ.μ., από τα οποία τα 141κ.μ. τεχνική ξυλεία οξιάς και τα 1036κ.μ. καυσόξυλα οξιάς.
  3. Τιμή ενάρξεως Συστάδων: Για την τεχνική ξυλεία οξιάς το ποσό των 35,00€ ανά κυβικό μέτρο και για τα καυσόξυλα οξιάς το ποσό των 32,50€ ανά κυβικό μέτρο. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τέλος χαρτοσήμου το οποίο να επιβαρύνει τον αγοραστή.
  4. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό  οφείλουν να προσκομίσουν στην επιτροπή διαγωνισμού τα κάτωθι: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα, γ) βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. δ) εταιρικό αν πρόκειται για εταιρία, δ) δημοτική ενημερότητα ε) εξουσιοδότηση προσώπου (μέλους) για συμμετοχή στην δημοπρασία μόνον εάν πρόκειται για εταιρία, καθώς και Εγγύηση Συμμετοχής για την συστάδα ορίζεται το ποσό των  3.368,50€ και για την συστάδα ορίζεται το ποσό των 3.860,50€, αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
  5. Αν τυχόν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος την ημερομηνία που  έχει ορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα επαναληφθεί με τους ίδιους ακριβώς όρους, άνευ ετέρου, την ημερομηνία του επαναληπτικού διαγωνισμού που έχει ορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της δημοπρασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Αμυνταίου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη  τηλ. 2386350143.                                                   

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                   ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ