ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤ/ΝΑ ΓΙΑ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              ΑΜΥΝΤΑΙΟ, 05-07-2019

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                                                                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 12138

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση τμημάτων δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα σύμφωνα με την αριθμ.  240/2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμυνταίου που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης.

 Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18 Ιουλίου 2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 09:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου μεταξύ των κατοίκων του Δήμου Αμυνταίου που πρέπει να είναι κτηνοτρόφοι  βάσει των όρων της διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για 25 (είκοσι πέντε έτη) με δυνατότητα παράτασης άλλα 10 (δέκα) έτη.

Η θέση και το κατώτατο όριο προσφοράς ανά στρέμμα αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

                

α/α

Αριθμός Τεμαχίου

Έκταση προς εκμίσθωση σε στρ.

Κατώτατο μίσθωμα ανά στρ

Ετήσιο μίσθωμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

 1

Τμήμα του 1613

4,44543

20,00€

80,91€

8,09€

2

Τμήμα του 1614

5,55457

20,00€

111,09€

11,11€

         Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου.

         Για το πρώτο έτος θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του συμβολαίου.

Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου. Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής, σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δύο συζύγων.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Φορολογική Ενημερότητα.
  4. Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους.
  5. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και ότι τους δέχεται ανεπιφύλακτα.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει στην κατοχή του μέχρι σήμερα δημόσια ή δημοτική έκταση για ανέγερση σταβλικής εγκατάστασης.
  8. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή στο Μητρώο Κτηνοτρόφων.
  9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας από την Δημοπρασία δηλαδή έως τις 15:00, ο οποίος μαζί με το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,   φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους και θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη τηλ. 23863 50143 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ