Ακύρωση διαγωνισμού για ΄΄Προμήθεια υδρομέτρων για τις Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και Κέλλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακύρωση διαγωνισμού για ΄΄Προμήθεια υδρομέτρων για τις Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και Κέλλης΄΄

Ακύρωση διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την ΄΄Προμήθεια υδρομέτρων για τις Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και Κέλλης΄΄ (υπ’ αρ. 5082/03-04-2018 ∆ιακήρυξη), CPV 38411000-9, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπ/σας δαπάνης σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και εξήντα λεπτά (44.999,60€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%) και επαναπροκήρυξή του.

Διαύγεια : ΩΒ54ΩΨΛ-ΠΛΚ

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης