ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΩΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         Αμύνταιο, 19-11-2019

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 20266

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση Δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Φιλώτα  του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθμ. 241/2019  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί μεταξύ των κάτοικων του Δήμου Αμυνταίου που πρέπει να είναι αγρότες κατά κύριο επάγγελμα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αγρότες που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των νέων αγροτών.

 Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ. μέχρι 09:15π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

        Η μίσθωση ισχύει για  (4) τέσσερις καλλιεργητικές περιόδους.

Το ποσό ανά στρέμμα και η εγγύηση για το κάθε αγροτεμάχιο ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α

Αριθμός τεμαχίου

Έκταση σε στρέμματα

Τιμή ανά στρέμμα

Εγγύηση

1

453

13,9

70,00€

97,30€

Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου.

Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο συζύγων.
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας. (Δεν απαιτείται για την δεύτερη δημοπρασία).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φορολογική Ενημερότητα.
  • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους.
  • Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ.
  • Εγγυητική συμμετοχής ποσού ίσο με το 10% του ετήσιου τιμήματος όπως αναγράφετε στον ανωτέρω πίνακα.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης και ότι τους δέχονται ανεπιφύλακτα.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη (τηλ.23863-50143) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
 

 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ