Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου για το θάνατο του Γιάννη Ελευθεριάδη.

 

 

Θέμα: Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου για το θάνατο του Γιάννη Ελευθεριάδη.

Αριθ. Απόφασης: 350/2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 26 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 13/10/2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης
Γεώργου Τρύφων
Θωμαϊδης Χρήστος Πρόεδρος
Κιοσές Παναγιώτης Ελευθεριάδης Κυριάκος
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Νάτσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης ΄Ανθιμος που κλήθηκε νόμιμα.
Παρούσα στην συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής : Με αφορμή το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του εξαίρετου συμπολίτη μας Γιάννη Ελευθεριάδη πατέρα του Δημοτικού Συμβούλου και Αρχηγού της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» κ. Κυριάκου Ελευθεριάδη προτείνει την έκδοση Συλλυπητήριου Ψηφίσματος
Ο Γιάννης Ελευθεριάδης ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας και επαγγελματίας που πορεύτηκε με ήθος και εντιμότητα, τόσο στον επαγγελματικό του βίο όσο και στην έντονη κοινωνική και βαθύτατα πολιτική του παρουσία. Για όλους αυτούς τους λόγους εκφράζουμε την βαθιά οδύνη και θλίψη για τον θάνατο του εξαίρετου συμπολίτη μας που έφυγε από κοντά μας.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένειά του εκλιπόντος, επιδίδοντας το παρόν ψήφισμα.
2. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του, εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 350/2019.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ