ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛ.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 10266

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Ξενοδοχείο – Εστιατόριο «ΝΕΒΕΣΚΑ», που βρίσκεται  στην  Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου με τη διαδικασία της δημοπράτησης, με την αριθμ. 213/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Στη Δημοπρασία μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε ανεξαρτήτου τόπου κατοικίας καθώς και εταιρίες ανεξαρτήτου έδρας.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 31 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 09:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για  (12) δώδεκα έτη.

         Σαν πρώτη προσφορά ορίσθηκε το ποσό των 3.820,00€ ανά μήνα και ως εγγύηση συμμετοχής το ποσό των 4.584,00€. 

         Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου. 

         Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών.

    Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, εφ’ όσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή. Όταν είναι εταιρία το αρχικό καταστατικό της καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. και σε περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. της με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στην διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς ο αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα.
  • 1. Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου
  1. 2. Το ίδιο ισχύει και για τους λοιπούς εταίρους εφόσον είναι εταιρεία
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φορολογική Ενημερότητα
  • Ασφαλιστική Ενημερότητα
  • 1. Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους
  1. 2. Αντίστοιχο έντυπο φορολογικής δήλωσης προηγούμενου οικονομικού έτους για τις εταιρίες
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης και ότι επισκέφθηκαν το μίσθιο για το οποίο πλειοδοτούν, (τα σκεύη και τα αντικείμενα των προηγούμενων ιδιοκτητών δεν περιλαμβάνονται στην μίσθωση, πλην αυτών που αναφέρονται αναλυτικά στην αρχική μίσθωση του κτηρίου που υπογράφηκε το έτος 2000, τα όποια ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Αμυνταίου). 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,  φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη (τηλ.23863-50143) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Αμύνταιο  24-07-2018

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

           ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ