ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ


   

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου και η διεύθυνση  του 4ου νεοσύστατου Νηπιαγωγείου

του Δήμου Αμυνταίου, σας προσκαλούν στα εγκαίνια

 την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ.

                                     Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Η Διευθύντρια

                                       Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Μάγδα Σαρράκη

                                         Κων/νος Θεοδωρίδης

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΕΥΚΑΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4045

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του Ζυθεστιατορίου-Αναψυκτηρίου στην θέση Πευκάκια της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθμ. 67/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Στη Δημοπρασία μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε ανεξαρτήτου τόπου κατοικίας καθώς και εταιρίες ανεξαρτήτου έδρας.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 05 Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για (12) δώδεκα έτη.

         Σαν πρώτη προσφορά ορίσθηκε το ποσό των 400,00 € και ως εγγύηση συμμετοχής το ποσό των 480,00 €.

      Το μίσθωμα είναι μηνιαίο.

        Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου.

        Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’αυτών.

   Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, εφ’ όσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή. Όταν είναι εταιρία το αρχικό καταστατικό της καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. και σε περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. της με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στην διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς ο αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα.
  • Το ίδιο ισχύει και για τους λοιπούς εταίρους εφ’όσον είναι εταιρεία
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φορολογική Ενημερότητα
  • Ασφαλιστική Ενημερότητα
  • Αντίστοιχο έντυπο φορολογικής δήλωσης προηγούμενου οικονομικού έτους για τις εταιρίες
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης και ότι επισκέφθηκαν το μίσθιο για το οποίο πλειοδοτούν.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,   φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν .έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη (τηλ.23863-50143) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αμύνταιο 23/03/2017

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ