ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση του κυλικείου του ΓΕΛ Αμυνταίου)

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ   ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για μίσθωση του κυλικείου του ΓΕΛ Αμυνταίου)

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικου Λυκειου Αμυνταιου στις 22 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του ΓΕΛ Αμυνταίου, απ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                                                                                                                                      Αμύνταιο 16 Ιανουαρίου 2018

                                                                                                                                                                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                                                                                        ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής :

            α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

            β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

            Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4,00 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως.

            Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

            γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.

            δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

            ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

            στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

            ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

            η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 10,00€ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

            θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

            ι) Ό, τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

         

       Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους του Δήμου Αμυνταίου, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων και κάθε άλλου είδους εμπορικού καταστήματος που κάνει χρήση κοινόχρηστου χώρου (τοποθετώντας τραπεζοκαθίσματα, ψυγεία ή εμπορεύματα) ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για την σχετική άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου έτους 2018.      

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στον 4ο όροφο του δημοτικού καταστήματος στο Αμύνταιο, το αργότερο μέχρι την 30η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή.

Σημειώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην έχουν κανενός είδους οφειλή στον Δήμο Αμυνταίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε και από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου βρίσκεται αναρτημένος ο σχετικός κανονισμός κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, καθώς και από την γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (τηλ. 2386350159).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

        ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                                                                                                                                                          10/01/2018    

                                                                                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 1/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι λόγω έναρξης λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών»

δεν είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικών από 12 Ιανουαρίου 2018 έως και 21 Ιανουαρίου 2018.

 

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.