ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΩΝ

                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                Αμύνταιο    01/04/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τον Δήμο Αμυνταίου ανακοινώνεται ότι, την Δευτέρα  4 Απριλίου 2016 και ώρα  7:00 μ.μ. στην Τ.Κ. Πετρών, θα πραγματοποιηθεί Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων στο καφενείο του κ.Χατζηκωνσταντίνου Βασίλειου, προκειμένου να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας για θέματα που τους αφορούν.

                              Γραφείο Δημάρχου                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4212

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 5 (ΟΕΚ Ι) και Νο 1,2,3,4,5 & 6 (ΟΕΚ ΙΙ) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθμ. 96/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Στη Δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε ανεξαρτήτου τόπου κατοικίας.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 11/04/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για (4) τέσσερα έτη, το μίσθωμα είναι ανά μήνα και αφορά τα παρακάτω καταστήματα:

α/α Κατάστημα Τ.Μ. Καθορισμός τιμήματος Εγγύηση
   1 Νο 5 (ΟΕΚΙ) 23,45 τ.μ. 88,00ευρώ ενοίκιο/μήνα 105,60 €
2 Νο1 (ΟΕΚ ΙΙ) 33,60 τ.μ. 121,00ευρώ ενοίκιο/μήνα 145,20 €
3 Νο2 (ΟΕΚ ΙΙ) 33,60 τ.μ. 121,00ευρώ ενοίκιο/μήνα 145,20 €
4 Νο3 (ΟΕΚ ΙΙ) 33,60 τ.μ. 121,00ευρώ ενοίκιο/μήνα 145,20 €
5 Νο4 (ΟΕΚ ΙΙ) 33,60 τ.μ. 121,00ευρώ ενοίκιο/μήνα 145,20 €
6 Νο5 (ΟΕΚ ΙΙ) 33,60 τ.μ. 121,00ευρώ ενοίκιο/μήνα 145,20
7 Νο6 (ΟΕΚ ΙΙ) 33,60 τ.μ. 121,00ευρώ ενοίκιο/μήνα 145,20 €

   Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου. Δεν   γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’αυτών.

               Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου.
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • Φορολογική Ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική Ενημερότητα για τις εταιρίες.
  • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης, ότι επισκέφθηκαν το μίσθιο για το οποίο πλειοδοτούν.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,   φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Θεοδουλίδου Μαρία (τηλ.23863-50136) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

         Αμύνταιο  29/03/2016

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

                                                                                              

                                                                                                       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:3941

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου στην θέση Λινούρια της Τοπικής Κοινότητας Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίουκαι συγκεκριμένα στην είσοδο του Υπαίθριου Σταθμού Αυτοκινήτων, με την αριθμ. 91/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Στη Δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρους κάτοικοι από οποιασδήποτε περιοχή ανεξαρτήτου κατοικίας.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 04/04/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για (12) δώδεκα έτη.

Σαν πρώτη προσφορά ορίσθηκε το ποσό των 150,00 € και ως εγγύηση συμμετοχής το ποσό των 180,00€. Το μίσθωμα είναι μηνιαίο.

   Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου. Δεν   γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών.

     Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης ,ότι επισκέφθηκαν το μίσθιο για το οποίο πλειοδοτούν

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,   φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Θεοδουλίδου Μαρία(τηλ.23863-50136) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αμύνταιο  23/03/2016

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ