Ενημέρωση ιδιοκτητών κενών καταστημάτων της πόλης του Αμυνταίου

23/10/2018

Ενημέρωση ιδιοκτητών κενών καταστημάτων της πόλης του Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αμυνταίου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες κενών ισόγειων καταστημάτων επί των οδών:

 • Μ. Αλεξάνδρου,
 • Γρ. Νικολαϊδη,
 • Π. Μελά,
 • Σντχου Παπαπέτρου,
 • Πλατεία Αγοράς και
 • Πλατεία Αγ. Κων/νου & Ελένης,

ότι μπορούν να πληροφορηθούν όπως και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στην Δράση ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ μέχρι την Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου (2386350139).

Γραφείο Δημάρχου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΕΒΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 14809

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση 31,75 στρεμμάτων δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθμ. 301/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί μεταξύ των κάτοικων του Δήμου Αμυνταίου που πρέπει να είναι αγρότες κατά κύριο επάγγελμα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αγρότες που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των νέων αγροτών.

         Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 30/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ. μέχρι 09:30π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

        Η μίσθωση ισχύει για  (4) τέσσερις καλλιεργητικές περιόδους.

       

Το ποσό ανά στρέμμα και η εγγύηση για το κάθε αγροτεμάχιο ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α

Αριθμός τεμαχίου

Έκταση σε στρέμματα

Τιμή ανά στρέμμα

Εγγύηση

1

1909

23,75

25,00

59,38€

2

989

8,00

25,10

20,08€

Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου.

Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο συζύγων.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φορολογική Ενημερότητα.
 • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους.
 • Ασφαλιστική Ενημερότητα (ΟΓΑ).
 • Εγγυητική συμμετοχής ποσού ίσο με το 10% του ετήσιου τιμήματος όπως αναγράφετε στον ανωτέρω πίνακα.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης και ότι τους δέχονται ανεπιφύλακτα.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη (τηλ.23863-50143) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
 

  Αμύνταιο  23/10/2018

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

                                                                                              

                                                                                                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 14808

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση 57,70 στρεμμάτων δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθμ. 302/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί μεταξύ των κάτοικων του Δήμου Αμυνταίου που πρέπει να είναι αγρότες κατά κύριο επάγγελμα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αγρότες που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των νέων αγροτών.

         Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 30/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. μέχρι 10:00π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

        Η μίσθωση ισχύει για  (4) τέσσερις καλλιεργητικές περιόδους.  

Το ποσό ανά στρέμμα και η εγγύηση για το κάθε αγροτεμάχιο ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α

Αριθμός τεμαχίου

Έκταση σε στρέμματα

Καθορισμός τιμήματος ανά στρέμμα

Εγγύηση

1

Σ84-531ΑΓ

11,00

25,00€

27,50€

2

Σ84-531ΒΓ

10,00

25,00€

25,00€

3

Σ84-531ΓΓ

5,00

25,00€

12,50€

4

Σ84-515ΑΓ

14,00

25,00€

35,00€

5

Σ84-515ΒΓ

11,00

25,00€

27,50€

6

Σ84-515ΔΓ

6,70

25,00€

16,75€

Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου.

Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο συζύγων.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φορολογική Ενημερότητα.
 • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους.
 • Ασφαλιστική Ενημερότητα (ΟΓΑ).
 • Εγγυητική συμμετοχής ποσού ίσο με το 10% του ετήσιου τιμήματος όπως αναγράφετε στον ανωτέρω πίνακα.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης και ότι τους δέχονται ανεπιφύλακτα.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη (τηλ.23863-50143) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
 

  Αμύνταιο  23/10/2018

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ