ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 ΕΡΓΟ:

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH:

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ       28/08/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ.              13219

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

Ε.Α.Π. Δ’

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 1. Ο Δήμος Αμυνταίου, διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ», με προϋπολογισμό 102.419,36 Ευρώ πλέον δαπάνης ΦΠΑ.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Γρ. Νικολαϊδη 2, Αμύνταιο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2386350159-127, FAX επικοινωνίας 2386350133, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ηλιάδης Ηλίας, Τοπάλης Ευάγγελος
 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/09/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.

        4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 78.254,40 ΕΥΡΩ  και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 23.618,22 ή για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 101.872,62 (αγωγοί υπό πίεση) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

         4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

        4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία)..

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.048,39 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 2. Το έργο με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» χρηματοδοτείται από το ΕΑΠ Δ’
 3. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή
 4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου.
 5. Το έργο ανήκει στην κατηγορία CPV : 45231300-8

Αμύνταιο 28 Αυγούστου 2017

-Ο-

               Ο Δήμαρχος              

    ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 12259

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου σύμφωνα με την αριθμ. 221/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η έκταση έχει εμβαδόν, 10,0264 τ.μ.,  και θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης.

 Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 30 Αυγούστου 2017  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου μεταξύ των κατοίκων του Δήμου Αμυνταίου που πρέπει να είναι κτηνοτρόφοι  βάσει των όρων της διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για 25 (είκοσι πέντε έτη) με δυνάτοτητα παράτασης άλλα 10 (δέκα) έτη.

Η θέση και το κατώτατο όριο προσφοράς ανά στρέμμα αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΤΚ

Τοποθεσία

Έκταση

στρ.

Αριθμός

Κατώτατο μίσθωμα ανά στρ

Κατώτατο Ετήσιο

μίσθωμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

Λιμνοχωρίου

Αναδασμός ‘72

10,0264

12.3

20,00 €

200,53

20,05

         Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου.

         Για το πρώτο έτος θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του συμβολαίου.

Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου. Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’αυτών. Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δύο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Φορολογική Ενημερότητα.
 4. Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους.
 5. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και ότι τους δέχεται ανεπιφύλακτα.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει στην κατοχή του μέχρι σήμερα δημόσια ή δημοτική έκταση για ανέγερση σταβλικής εγκατάστασης.
 8. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή στο Μητρώο Κτηνοτρόφων.
 9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 20,05 €

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας από την Δημοπρασία δηλαδή έως τις 15:00, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,   φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη τηλ. 23863 50143 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

  Αμύνταιο 24/08/2017

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ