ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

27/02/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

θα λειτουργήσουν την Τετάρτη  28/02/2018 μια ώρα αργότερα από το κανονικό τους ωράριο,  λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Από το Γραφείο Δημάρχου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 -2020 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

 

27/02/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 -2020

1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

 

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στήριξης του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Άξονα ΠΑΑ 2014-2020. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης θα είναι ανοικτή έως 07/05/2018.

Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στο τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν μεταξύ άλλων να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες: www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/prosklisi_m9_13850_14_12_2017.pdf

Από το γραφείο Δημάρχου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΚ ΝΥΜΦΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2728

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος (Παραδοσιακό Καφενείο) – Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που βρίσκεται  στην  Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου με τη διαδικασία της δημοπράτησης, με την αριθμ. 80/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Στη Δημοπρασία μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε ανεξαρτήτου τόπου κατοικίας καθώς και εταιρίες ανεξαρτήτου έδρας.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 07/03/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για  (12) δώδεκα έτη.

         Σαν πρώτη προσφορά ορίσθηκε το ποσό των 205,00 € και ως εγγύηση συμμετοχής το ποσό των 246,00 €. 

         Το μίσθωμα είναι μηνιαίο.

         Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου. 

         Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών.

    Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, εφ’ όσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή. Όταν είναι εταιρία το αρχικό καταστατικό της καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. και σε περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. της με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στην διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς ο αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα.
 • 1. Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου
 •  2. Το ίδιο ισχύει και για τους λοιπούς εταίρους εφ’ όσον είναι εταιρεία
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Ασφαλιστική Ενημερότητα
 • 1. Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους
 • 2. Αντίστοιχο έντυπο φορολογικής δήλωσης προηγούμενου οικονομικού έτους για τις εταιρίες
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης και ότι επισκέφθηκαν το μίσθιο για το οποίο πλειοδοτούν.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,  φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη (τηλ.23863-50143) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Αμύνταιο  26/02/2018

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

                                                                                              

                                                                                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ 5Β ΚΑΙ 5Γ ΤΟΥ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΥΜΦΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ  26-02-2018

                                                                         Αρ. Πρωτ.: 2713

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου Διακηρύττει ότι:

Στις 09/03/2018 ημέρα Παρασκευή και από 11:00π.μ. έως 11:30π.μ.  στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου, θα διεξαχθεί πρόχειρος φανερός πλειοδοτικός  διαγωνισμός για την πώληση ξυλείας οξιάς, τεχνικής και καυσόξυλων, από τις συστάδες 5β και 5γ του δασοκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Νυμφαίου.

 1. Συστάδα 5β Οξιά: 74 κυβικά μέτρα τεχνική ξυλεία και 546 κυβικά μέτρα καυσόξυλα. Σύνολο 620 κυβικά μέτρα.
 2. Συστάδα 5γ Οξιά: 85 κυβικά μέτρα τεχνική ξυλεία και 624 κυβικά μέτρα καυσόξυλα. Σύνολο 709 κυβικά μέτρα.
 3. Τιμή ενάρξεως Συστάδων: Για την τεχνική ξυλεία οξιάς το ποσό των 35,00€ ανά κυβικό μέτρο και για τα καυσόξυλα οξιάς το ποσό των 32,50€ ανά κυβικό μέτρο. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τέλος χαρτοσήμου το οποίο να επιβαρύνει τον αγοραστή.
 4. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό  οφείλουν να προσκομίσουν στην επιτροπή διαγωνισμού τα κάτωθι: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα, γ) βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. δ) εταιρικό αν πρόκειται για εταιρία, δ) δημοτική ενημερότητα ε) εξουσιοδότηση προσώπου (μέλους) για συμμετοχή στην δημοπρασία μόνον εάν πρόκειται για εταιρία, καθώς και Εγγύηση Συμμετοχής για την συστάδα ορίζεται το ποσό των  2033,50€ και για την συστάδα ορίζεται το ποσό των 2.325,50€, αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 5. Αν τυχόν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος την ημερομηνία που  έχει ορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα επαναληφθεί με τους ίδιους ακριβώς όρους, άνευ ετέρου, την ημερομηνία του επαναληπτικού διαγωνισμού που έχει ορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της δημοπρασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Αμυνταίου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη  τηλ. 2386350143.                                                   

                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                      ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ