ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΛΕΧΟΒΟΥ

ΑΔΑ: ΨΚΔ0ΩΨΛ-ΛΦΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3612

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για εκμίσθωση δημοτική έκταση στην θέση «ΤΣΟΥΚΑ» της Τ.Κ. Λεχόβου σύμφωνα με την αριθμ. 64/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπης Δήμου Αμυνταίου, για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 04 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

         Η μίσθωση ισχύει για 9 (εννέα έτη) με δυνατότητα παράτασης άλλα 3 (τρία) έτη.

         Η θέση και το κατώτατο όριο προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

   Τ.Κ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ- ΘΕΣΗ

Έκταση

Κατώτατο ετήσιο μίσθωμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

1

ΛΕΧΟΒΟΥ

1966-ΤΣΟΥΚΑ

500 τ.μ.

3.500,00€

350,00 €

         Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίος στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου με την υπογραφή του συμφωνητικού.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής
  2. Φορολογική Ενημερότητα
  3. Παραστατικά εκπροσώπησης (ταυτότητα, καταστατικό, ΦΕΚ)
  4. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
  5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και ότι τους δέχεται ανεπιφύλακτα.

Αποκλείονται από την δημοπρασία, όσοι είναι οφειλέτες του Δήμου Αμυνταίου και όσοι επέδειξαν αντισυμβατική συμπεριφορά σε σχέση με τον Δήμο.  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (με την Αστυνομική του Ταυτότητα) ο οποίος θα υπογράψει στα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι θα καταστεί αλληλέγγυος και καθ΄ ολοκληρίαν υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη καθώς και στο τηλέφωνο 23863-50143 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αμύνταιο 15/03/2017

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ