ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3624

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

                                                                    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 5 (ΟΕΚ Ι) και Νο 1,2,3,4,5 & 6 (ΟΕΚ ΙΙ) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθμ. 83/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Στη Δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε ανεξαρτήτου τόπου κατοικίας.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 29/03/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για (3) τρία έτη, το μίσθωμα είναι ανά μήνα και αφορά τα παρακάτω καταστήματα:

α/α Κατάστημα Τ.Μ. Καθορισμός τιμήματος Εγγύηση
   1 Νο 5 (ΟΕΚΙ) 23,45 τ.μ. 90,00ευρώ ενοίκιο/μήνα 108,00 €
2 Νο1 (ΟΕΚ ΙΙ) 33,60 τ.μ. 130,00ευρώ ενοίκιο/μήνα 156,00 €
3 Νο2 (ΟΕΚ ΙΙ) 33,60 τ.μ. 130,00ευρώ ενοίκιο/μήνα 156,00 €
4 Νο3 (ΟΕΚ ΙΙ) 33,60 τ.μ. 130,00ευρώ ενοίκιο/μήνα 156,00 €
5 Νο4 (ΟΕΚ ΙΙ) 33,60 τ.μ. 130,00ευρώ ενοίκιο/μήνα 156,00 €
6 Νο5 (ΟΕΚ ΙΙ) 33,60 τ.μ. 130,00ευρώ ενοίκιο/μήνα 156,00 €
7 Νο6 (ΟΕΚ ΙΙ) 33,60 τ.μ. 130,00ευρώ ενοίκιο/μήνα 156,00 €

   Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου. Δεν   γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’αυτών.

               Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου.
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • Φορολογική Ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική Ενημερότητα για τις εταιρίες.
  • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης, ότι επισκέφθηκαν το μίσθιο για το οποίο πλειοδοτούν.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,   φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Θεοδουλίδου Μαρία(τηλ.23863-50136) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

         Αμύνταιο  17/03/2016

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

                                                                                              

                                                                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                

                                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπροσώπων φορέων και εθελοντών σε σύσκεψη για το Προσφυγικό ζήτημα.

Καλούνται οι εκπρόσωποι φορέων (συλλόγων, εθελοντικών οργανώσεων-ομάδων) όπως επίσης και εθελοντές πολίτες του Δήμου Αμυνταίου να παρευρεθούν την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου, σε σύσκεψη με θέμα το προσφυγικό ζήτημα και τη συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου προσφύγων.                                        

                                                                                                                         Αμύνταιο, 16/03/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2619

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση 38,931στρεμμάτων Δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στο αγρόκτημα Τ.Κ. Ξινού Νερού, με την αριθμ. 54/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί μεταξύ των μόνιμων κάτοικων της Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου που πρέπει να είναι αγρότες κατά κύριο επάγγελμα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αγρότες που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των νέων αγροτών.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 04/03/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για (4) τέσσερις καλλιεργητικές περιόδους.

Το ποσό ανά στρέμμα και η εγγύηση για το κάθε αγροτεμάχιο ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Αριθμός τεμαχίου Έκταση Καθορισμός τιμήματος Εγγύηση
   1 220-236 33,768 στρ 22,00 Ευρώ/στρέμμα και ανά έτος 74,29
2 652 2,351 στρ 22,00 Ευρώ/στρέμμα και ανά έτος 5,17
3 284 2,812 στρ 22,00 Ευρώ/στρέμμα και ανά έτος 6,19

Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου. Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών. Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (Δεν απαιτείται βεβαίωση μονίμου κατοικίας για την Τρίτη δημοπρασία)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης και ότι τους δέχονται ανεπιφύλακτα.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,   φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν .έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Θεοδουλίδου Μαρία (τηλ.23863-50136) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
 

Αμύνταιο 23/02/2016

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

                                                                                              

                                                                                                       

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2416

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση 5,184 στρεμμάτων Δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στο αγρόκτημα Τ.Κ. Πελαργού, με την αριθμ.   45/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Στη Δημοπρασία μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε αγρότης κατά κύριο επάγγελμα ανεξαρτήτου τόπου κατοικίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αγρότες που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των νέων αγροτών κάτοικοι του Δήμου Αμυνταίου.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26/02/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για (4) τέσσερις καλλιεργητικές περιόδους.

Σαν πρώτη προσφορά ορίσθηκε για το αγροτεμάχιο με αριθμό 531 (τμήμα) 5,184στρεμμάτων προς 25,00 € το στρέμμα.

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβληθεί στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε καλλιεργητικού έτους.

Σαν εγγύηση συμμετοχής έχει ορισθεί το ποσό των 12,96 €.

δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών. Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (Δεν απαιτείται βεβαίωση μονίμου κατοικίας για την Τρίτη δημοπρασία)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης και ότι τους δέχονται ανεπιφύλακτα.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,   φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν .έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Θεοδουλίδου Μαρία (τηλ.23863-50136) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αμύνταιο 19/02/2016

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ