ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Όσοι από τους συνδημότες μας είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης βάσει του Νόμου 3852/10 αρθρo 76, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ( 2Ος όροφος Δημαρχείου) από 03 Αυγούστου 2017 έως 18 Αυγούστου 2017 κατά τις εργάσιμες ώρες.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΑΣ ΣΤΟ ΝΥΜΦΑΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΙΝ.ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11157

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για εκμίσθωση δημοτική έκταση στην θέση «ΚΟΥΡΙ» της Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ σύμφωνα με την αριθμ. 148/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

         Η μίσθωση ισχύει για 9 (εννέα έτη) με δυνατότητα παράτασης άλλα 3 (τρία) έτη.

         Η θέση και το κατώτατο όριο προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Τ.Κ.

ΘΕΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ

Έκταση

Κατώτατο ετήσιο μίσθωμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

1

ΝΥΜΦΑΙΟΥ

ΚΟΥΡΙ

512 τ.μ.

3.100,00

310,00

         Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς (3) τετράμηνες δόσεις στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου με την υπογραφή του συμφωνητικού.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής
  2. Φορολογική Ενημερότητα
  3. Παραστατικά εκπροσώπησης (ταυτότητα, καταστατικό, ΦΕΚ)
  4. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
  5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και ότι τους δέχεται ανεπιφύλακτα.

Αποκλείονται από την δημοπρασία, όσοι είναι οφειλέτες του Δήμου Αμυνταίου και όσοι επέδειξαν αντισυμβατική συμπεριφορά σε σχέση με τον Δήμο.  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (με την Αστυνομική του Ταυτότητα) ο οποίος θα υπογράψει στα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι θα καταστεί αλληλέγγυος και καθ΄ ολοκληρίαν υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη καθώς και στο τηλέφωνο 23863-50143 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αμύνταιο 13/07/2017

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ