ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ 4α ΣΥΣΤΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 07/11/2016

                                                         Αρ. Πρωτ.: 17547

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι :

Στις 18/11/2016 ημέρα Παρασκευή και από της 10:00 έως 11:00 στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου, θα διεξαχθεί πρόχειρος φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση ξυλείας οξιάς, τεχνικής και καυσόξυλων, από την συστάδα του δασοκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Ασπρογείων.

1. Συστάδα 4 α οξιά:138 κυβικά μέτρα τεχνική ξυλεία και 701 κυβικά μέτρα καυσόξυλα. Σύνολο 839 κυβικά μέτρα.

2. Τιμή ενάρξεως Συστάδας: Για την τεχνική ξυλεία οξιάς το ποσό των 35,00 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και για τα καυσόξυλα οξιάς το ποσό των 32,50 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν   τέλος χαρτοσήμου το οποίο να επιβαρύνει τον αγοραστή.

3. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν στην επιτροπή διαγωνισμού τα κάτωθι: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα, γ) βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. δ) εταιρικό αν πρόκειται για εταιρία, δ) δημοτική ενημερότητα ε) εξουσιοδότηση προσώπου (μέλους) για συμμετοχή στην δημοπρασία μόνον εάν πρόκειται για εταιρία, καθώς και Εγγύηση συμμετοχής ποσού 2.762,00 €, αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

4. Αν τυχόν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος την ημερομηνία που θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα επαναληφθεί με τους ίδιους ακριβώς όρους, άνευ ετέρου, την ημερομηνία του επαναληπτικού διαγωνισμού που θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι –ες μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της δημοπρασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Αμυνταίου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη τηλ. 2386350143.                                                  

                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                     ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ