ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2214 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση Δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθμ. 51/2018  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί μεταξύ των κάτοικων του Δήμου Αμυνταίου που πρέπει να είναι αγρότες κατά κύριο επάγγελμα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αγρότες που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των νέων αγροτών.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 21/02/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για  (4) τέσσερις καλλιεργητικές περιόδους.

Το ποσό ανά στρέμμα και η εγγύηση για το κάθε αγροτεμάχιο ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α

Αριθμός τεμαχίου

Έκταση

Καθορισμός τιμήματος

Εγγύηση

1

4,875στρ

4,875στρ.

25,00 Ευρώ/στρέμμα και ανά έτος

12,19 €

Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου.

Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φορολογική Ενημερότητα.
  • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους.
  • Εγγυητική συμμετοχής ποσού ίσο με το 10% του ετήσιου τιμήματος όπως αναγράφετε στον ανωτέρω πίνακα.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης και ότι τους δέχονται ανεπιφύλακτα.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,  φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους και  θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη (τηλ.23863-50143) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
 

  Αμύνταιο  14/02/2018

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

                                                                                              

                                                                                                         

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΛΛΗΣ

14/02/2018

Δελτίο Τύπου

 

Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κέλλης.

Εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας το Σχέδιο Σύμβασης του υποέργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης». Μετά και από την έγκριση αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία προκειμένου να ξεκινήσει το έργο και να λυθούν χρόνια προβλήματα στην ύδρευση που ταλαιπωρούν τους μόνιμους κατοίκους της Τ.Κ. Κέλλης.

Από το γραφείο Δημάρχου

ΠΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
       
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
       
ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
       
α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κλάδος/ Ειδικότητα
1 Αναστάσιος Κατσουπάκης Γεώργιος ΤΕ /ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 Στέργιος Κιάνας Κωνσταντινος ΠΕ/ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΓΕΩΠΟΝΩΝ
3 Νικόλαος Κοντίνης Σπυρίδων ΠΕ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4 Αθανάσιος Παπαγιάννης Γεώργιος ΤΕ /ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5 Ευάγγελος Τοπάλης Απόστολος ΠΕ/ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6 Χρήστος Τζώρτζης Θεοφάνης ΤΕ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ