Διανομή προϊόντων μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

                                                                                                                                                                                                                            ΑΜΥΝΤΑΙΟ, 24/05/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Διανομή προϊόντων μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Αμυνταίου θα προβεί σε διανομή προϊόντων την Πέμπτη και Παρασκευή 09:00- 15:30, στους ωφελούμενους του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ. Δικαιούχοι είναι αποκλειστικά οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ. Τα προϊόντα τα οποία θα διανεμηθούν είναι : μακαρόνια, όσπρια, τυρί, γάλα εβαπορέ, παιδικές κρέμες, μήλα, πορτοκάλια, λάχανα.

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 6823

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε δημοπρασία πλειοδοτική φανερή και προφορική για την εκποίηση επτά (7) αλόγων περιπάτου της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθμ. 140/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Στη Δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε ανεξαρτήτου τόπου κατοικίας.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις18 Μαΐου 2016ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

   Η εκποίηση αφορά επτά (7) άλογα περιπάτου ως παρακάτω:

α/α Είδος αλόγου Καθορισμός τιμήματος Εγγύηση
1 Άλογο ηλικίας 19 ετών 450,00ευρώ 45,00 €
2 Άλογο ηλικίας 13 ετών 900,00ευρώ 90,00 €
3 Άλογο ηλικίας 11 ετών 1.300,00ευρώ 130,00 €
4 Άλογο ηλικίας 3 ετών επιβήτορας 900,00ευρώ 90,00 €
5 Φοράδα ηλικίας 7 ετών 1.400,00ευρώ 140,00€
6 Φοράδα ηλικίας 4 ετών 800,00ευρώ 80,00 €
7 Φοράδα ηλικίας 3 ετών 800,00ευρώ 80,00 €

                                                                                   

  

Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου. Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών.

               Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φορολογική Ενημερότητα
  • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης ,ότι επισκέφθηκαν το κινητό πράγμα για το οποίο πλειοδοτούν.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,   φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Θεοδουλίδου Μαρία (τηλ.23863-50136) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
 

         Αμύνταιο  12/05/2016

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ