13η συνεδρίαση - 05/06/2012

Απ.  169-12: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ήπρόσκαιρων αναγκών.

14η συνεδρίαση - 06/06/2012

Απ.  170-12:΄Εγκριση μετάβασης στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-1945.

Aπ.  171-12: Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013, της κατηγορίας πράξης «Προμήθεια

εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων κωδ. 08.75.07.00».

Απ.  172-12: Συζήτηση και λήψη απόφασης διοικητικών αποβολών από δημοτικές εκτάσεις στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα.

Απ.  173-12: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Κανονισμό Καθαριότητας Δήμου Αμυνταίου.

Απ.  174-12: Καθορισμός ημερομηνίας εμποροπανήγυρης Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2012. 

Απ.  175-12:΄Εγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας εμποροπανήγυρης έτους 2011 τρόπος είσπραξης και σύσταση επιτροπής ελέγχου.

Απ.  176-12: Αιτήματα πολιτών σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, άδειες στάθμευσης και τοποθέτηση εμποδίων σε οδούς.

Απ.  177-12: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Εκμίσθωση εμπορικών καταστημάτων στην Τ.Κ. Νυμφαίου.

Απ.  178-12: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Υλοτομία των συστάδων 2α και 7β του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου.

Απ.  179-12: Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ιστών Φωτισμού Αμυνταίου, Αγίου Παντελεήμονα, Κέλλης και Ξινού Νερού», προϋπολογισμού 44.280,00€

Απ.  180-12: Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο ΄Υδρευσης Τ.Κ. Λεχόβου».

Απ.  181-12: Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση –Προσθήκη Κατ΄Επέκταση Γυμνασίου Δήμου Αετού».

Απ.  182-12: Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ στην Παναγιώτα Αλεξοπούλου εντός της ΦΑΓΕ Α.Ε.

Απ.  183-12: Τροποποίηση προϋπολογισμού και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος.

Απ.  184-12: Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

15η συνεδρίαση - 11/06/2012

Απ.  185-12: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατανομή ειδικοτήτων που αφορά την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων

αναγκών.

  16η συνεδρίαση - 21/06/2012    

Απ.  186-12:΄Εγκριση της με αριθμό 34/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου.

Απ.  187-12: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αμυνταίου με την «Αναπτυξιακή Ελληνική θερμαλιστική Εταιρεία-Αν.Ε.Θ. Α.Ε.».

Απ.  188-12: Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α., Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013», για το έργο με τίτλο: "Εφαρμογή Νέων Συστημάτων Υποστήριξης των Διοικητικών Αποφάσεων του Δήμου μέσω της Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, της Στοχοθεσίας και του Ελέγχου Εκπλήρωσης των Στόχων, της Αποδοτικότητας των Υπηρεσιών και των Ανθρωπίνων Πόρων, του Οικονομικού Επιχειρείν καθώς και Σύγχρονες Διαδικτυακέςκαι Mobile Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης του Πολίτη και του Προμηθευτή"

Απ.  189-12: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αμοιβαία λύση σύμβασης προμήθειας ασφαλτομίγματος.

Απ.  190-12: Αποδοχή Ένταξης Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013 με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.030.000,00 € και Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.

Απ.  191-12: Υποβολή πρότασης του Δήμου Αμυνταίου στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ».

Απ.  192-12: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή ως φορέα Λειτουργίας του Δήμου Αμυνταίου στην πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Λιμναίες Υποδομές Δήμου Αμυνταίου Πετρών-Ζάζαρης-Χειμαδείτιδας»

Aπ.  193-12: Συζήτηση και λήψη απόφασης διοικητικών αποβολών από δημοτικές εκτάσεις στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα.

Απ.  194-12: Ορισμός διοικητικού συμβουλίου κοινωνικού παντοπωλείου

Απ.  195-12: Συζήτηση για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της Τηλεθέρμανσης

Απ.  196-12: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μεταφορά ποσού της πίστωσης του τοπικού πόρου για την κάλυψη αναγκών έργων που υλοποιούνται στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.  197-12: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμυνταίου , για τη Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.

Απ.  198-12: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Αδελφοποίηση του Δήμου Αμυνταίου με τον Δήμο Konin της Πολωνίας.

Απ.  199-12:΄Εγκριση της με αριθμό 26/12 απόφασης της Δ.Η.Κ.Ε.Α. που αφορά την Κατάρτιση και ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2011 .

Απ.  200-12:΄Εγκριση της με αριθμό 27/12 απόφασης της Δ.Η.Κ.Ε.Α. που αφορά την ψήφιση ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 .

Απ.  201-12: Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Πλακόστρωση δρόμων Λεχόβου.

Απ.  202-12:΄Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση αυλής Κοινοτικού Καταστήματος(Λεχόβου)».

Απ.  203-12: Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.