Τελευταία Νέα

Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.) μετά την έγκριση του ΣτΕ, ανακοινώνει την επανέναρξη των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για την πρόσκληση ενδιαφέροντος ΚΟΧ 5.304/1/2012 που είχε ανασταλεί προσωρινά λόγω των εκλογών της 6ης Μαΐου, και αφορά στην πρόσληψη συνολικά τετρακοσίων ενενήντα πέντε (495) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Φλώρινας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν:

1. είτε Αυτοπροσώπως στο Εργατικό Κέντρο Φλώρινας ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Φλώρινας, Ηπείρου 26, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, κα Μάρθα Τσακμάκη, (τηλ. επικοινωνίας: 2385046903) ώρες από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

2. είτε Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην εξής διεύθυνση: ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε., Καμβουνίων 24, 50100 Κοζάνη, υπόψη: κα Τύπου Καλλιόπη (τηλ. επικοινωνίας: 2461049780).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.

Η νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 11/06/2012 μέχρι και 20/06/2012.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου / Εργατικό κέντρο Φλώρινας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr), γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), ε) στους Δήμους, στα Κ.Ε.Π. των Δήμων, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και στα .Κ.Π.Α.-Ο.Α.Ε.Δ. Φλώρινας και Αμυνταίου.