17η  συνεδρίαση- 18/07/2012

Απ.  204-12: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2012 για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, και λοιπών αναγκών.

Απ.  205-12: Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

18η συνεδρίαση - 24/07/2012

Απ.  206-12:΄Εγκριση εξουσιοδότησης ενός δημοτικού συμβούλου για την είσπραξη επιστρεφόμενων ποσών από τον ΟΤΕ.

Απ.  207-12: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διαμόρφωση μέρους της Νικείου Σχολής για την δημιουργία κέντρου ενημέρωσης για τον Αρκτούρο κοινότητας Νυμφαίου Ν. Φλώρινας» προϋπολογισμού μελέτης 30.000,00€.

Απ. 208-12: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Δ. Βαλτονέρου» προϋπολογισμού μελέτης 148.000,00€.

Απ.  209-12: Τροποποίηση προϋπολογισμού για την Παροχή Πάγιας Προκαταβολής.

Απ.  210-12: Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Απ.  211-12: Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόταση εξαίρεσης ή μη της απαγόρευσης της αλιείας στις λίμνες Πετρών-Ζάζαρης-Χειμαδίτιδας.

Απ.  212-12: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκχώρηση από τον ΟΤΕ πενταψήφιου αριθμού κλήσεως «Τηλέφωνο Πολίτη».

Απ.  213-12: Απαλλαγή Συλλόγου Εμπόρων – Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Αμυνταίου και Πέριξ από το Τέλος Διαφήμισης.

Απ.  214-12: Μεταφορά κρουνών γεωργικής χρήσης της Τ.Κ. Βεγόρων (κρουνοί πλύσης και πλήρωσης βυτίων) μέσα από τον χαρακτηρισμένο βοσκότοπο.

Απ.  216-12: Διόρθωση βεβαιωτικού καταλόγου παραλιμνίων εκτάσεων Τ.Κ. Βεγόρων, λόγω λανθασμένης χρέωσης, σύμφωνα με το αρχείο της πρώην κοινότητας και την τωρινή κατοχή των εκτάσεων του Δημοσίου.

Απ.  217-12: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2012.

Απ.  218-12: Κατανομή ποσού ύψους 46.600€ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία 2012 ΣΑΕ 055) του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.  219-12: Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική έκθεση του έργου «Βελτίωση οδικού τμήματος Ασπρογείων-Περικοπής».

Απ.  220-12: Τροποποίηση των όρων εκποίησης και παράταση προθεσμίας του με αριθμό τεμαχίου 7, στην κτηνοτροφική ζώνη της Τ.Κ. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.  221-12: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Δημότη μας Καραλιάτου Γεωργίου για παραχώρηση χρήσης βοσκοτόπου στην ΤΚ Λιμνοχωρίου.

Απ.  222-12: Συζήτηση αιτήματος του κ. Χασιώτη Απόστολου και λήψη απόφασης για την διαδικασία τακτοποίησης οικοπέδου στη Δ.Κ. Αμυνταίου του οποίου ιδιοκτήτης φέρεται ο κ. Χασιώτης Απόστολός.

Απ.  223-12: Περί οργάνωσης και κατάρτισης των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2012» και ορισμός επιτροπής.

Απ.  224-12:΄Εγκριση των με αριθμό 39/12 και 44/12 αποφάσεων της Δ.Η.Κ.Ε.Α. που αφορά την «Τροποποίηση διετούς προγράμματος δράσης»

Απ.  225-12: Έγκριση των με αριθμό 41/2012και 42/12 αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου.

Απ.  226-12:΄Εγκριση μελέτης έργου «Κρασπεδώσεις-πεζοδρομήσεις τοπικών κοινοτήτων Φιλώτα»

Απ.  227-12:΄Έγκριση μελέτης έργου «Κατασκευή κρασπεδώσεων-αποκατάσταση οδοποιίας Τοπικής Κοινότητας Αετού»

Απ.  228-12:΄Εγκριση μελέτης του έργου «Γεώτρηση κατασκευή αντλιοστασίου και αγωγού μεταφοράς νερού κοινότητας Λεχόβου Ν. Φλώρινας και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

Απ.  229-12:΄Εγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων για ΕΕΛ Ασπρογείων - Πεδινού».

Απ.  230-12: Έγκριση μελέτης έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Λιμνοχωρίου».

Απ.  231-12: Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ιστών Φωτισμού Αμυνταίου, Αγίου Παντελεήμονα, Κέλλης και Ξινού Νερού»

Απ.  232-12:΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών ΜΠΑΝΙΑ Δήμου Αετού»

Απ.  233-12: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού του έργου "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης γηπέδου"

Απ.  234-12:΄Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού του έργου " Πλακόστρωση περιφερειακού δρόμου και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης".

Απ.  235-12:΄Εγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «΄Υδρευση Αμυνταίου».

Απ.  236-12:΄Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου (Βαρικού)» προϋπολογισμού μελέτης 11.916,00€.

Απ.  237-12:΄Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κέλλης» προϋπολογισμού μελέτης 45.000,00€.

Απ.  238-12: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Αετού » προϋπολογισμού μελέτης 251.479,13€.

Απ.  239-12: Εξέταση ένστασης της κ. Μαρίας Παπαλαζαρίδου αναδόχου του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμων Τ.Δ. Κέλλης Δήμου Αμυνταίου κατά 1ον ) Της με αριθμ. πρωτ. 13179/14-6-2012 πράξεως του Δημάρχου του Δήμου Αμυνταίου Νομού Φλώρινας και 2ον ) Κάθε συναφούς με τη προσβαλλόμενη, πράξεως ή παραλείψεως, ρητής ή σιωπηρής προγενέστερης ή μεταγενέστερης αυτής.

Απ.  240-12: Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2012.

Απ.  241-12: Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.