Αποφάσεις 18ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

178-2020: Υποβολή πρότασης συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών».

179-2020: Αναστολής εκτέλεσης διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα».

180-2020: Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Απολογισμού - Ισολογισμού περιόδου 01-01-2019 έως 31-12-2019.

181-2020: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

182-2020: Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για απασχόληση στον Δήμο Αμυνταίου κατά το σχολικό έτος 2020-2021 (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ).

183-2020: Έγκριση της αριθ. 23/2020 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί ψήφισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2019.

184-2020: Έγκριση της αριθ. 24/2020 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί κατάρτισης και ψήφισης έκθεσης πεπραγμένων.

185-2020: Εξειδίκευση πίστωσης στα πλαίσια της αριθ. 117/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.

186-2020: Παροχή εξουσιοδότησης στον ειδικό συνεργάτη Δημάρχου Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας (Κτηματολογικός Δικαστής) και εξειδίκευση πίστωσης.

187-2020: Καθορισμός εκ νέου των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αισθητική, Λειτουργική, Ανακατασκευή πεζοδρομίων & υπαίθριων χώρων σχολείων Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 202.993,91€, με χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο και ΚΑΠ Επενδύσεων Δήμου Αμυνταίου, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

188-2020: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 195.924,89€, με χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

189-2020: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο με τίτλο «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 58.711,40€.

190-2020: Έγκριση του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου 2018», προϋπολογισμού μελέτης 261.442,57€.

191-2020: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Βελτίωση - Αποκατάσταση  Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 645.500,00€.

192-2020: Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δημοτικών οδών», προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€.

193-2020: Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021», προϋπολογισμού 45.158,19€.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα