Αποφάσεις 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

111-2022: Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με την αριθ. 79/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου.

112-2022: Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης Αντιδημάρχου Δ. Αμυνταίου, στην Αθήνα, και εξειδίκευση πίστωσης.

113-2022: Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

114-2022: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης του πάρκου της Τ.Κ. Αντιγόνου, του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 293,21 €.

115-2022: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης της πλατείας (νησίδας) της Τ.Κ. Λεβαίας, του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 293,21 €.

116-2022: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

117-2022: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Κέλλης Δ. Αμυνταίου.

118-2022: Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες Πυροπροστασίας, έτους 2022.

119-2022: Διάθεση θέσεων μαθητείας ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023, στον Δήμο Αμυνταίου.

120-2022: Διάθεση θέσεων μαθητείας ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2022-2023, στον Δήμο Αμυνταίου.

121-2022: Υποβολή πρότασης ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022  του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», για τη δράση "Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 37.200,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

122-2022: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βαρικού», προϋπολογισμού 30.000,00€.

123-2022: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Τοπικού Ρυμοτομικού στη θέση Μπάνια», προϋπολογισμού 30.000,00€.

124-2022: Ανάκληση της αριθ. 47/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και ακύρωση του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια  αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου».

125-2022: Καθορισμός εκ νέου των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια  αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 95.000,00€, και συγκρότηση εκ νέου επιτροπής διαγωνισμού.

126-2022: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 48.536,08€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

127-2022: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού μελέτης 370.967,74€.

128-2022: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκπόνηση της μελέτης «Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου της ενταγμένης Πράξης “ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ”», προϋπολογισμού 55.000,00€.

129-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.394.697,00€, περί χορήγησης παράτασης 6ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας.

130-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2020» προϋπολογισμού μελέτης 555.662,95€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

131-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εισήγησης της επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπρασία του έργου «Αναπλάσεις οικισμών – βελτιώσεις οδοποιίας Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 1.513.780,00€, όπως ορίζεται στο άρθρο 73 του ν.4412/2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αποδοχή
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα