Αποφάσεις 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

132-2022: Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία», άξονας προτεραιότητας 8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας».

133-2022: Τροποποίηση της αριθ. 108/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Καλλιέργεια πηγών και αγωγός διασύνδεσης Τ.Κ. Νυμφαίου», προϋπολογισμού 24.000,00€.

134-2022: Έγκριση της αριθ. 50/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ σχετικά με «Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση εναλλακτών Θερμικών Υποσταθμών καταναλωτών».

135-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση του ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, επί της αριθ. πρωτ. 3987/17-03-2022 αίτησης της κας ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Θεοδώρας του Αναστάση.

136-2022: Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

137-2022: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση και τον προσδιορισμό Εφέσεως επί της 687/2021 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αφορά εργατικές διαφορές.

138-2022: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε εξωδικαστικές εργασίες για μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της λυθείσας και εκκαθαρισθείσας ΔΕΑ.

139-2022: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

140-2022: Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση συλλόγων.

141-2022: Καθορισμός όρων για τη δημοπράτηση της συστάδας 2γ του δασοκτήματος  της  Κοινότητας Ασπρογείων Δ. Αμυνταίου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

142-2022: Καθορισμός όρων για τη δημοπράτηση των συστάδων 2γ, 2δ, 8δ, 9γ και 9δ του δασοκτήματος  της Κοινότητας Νυμφαίου Δ. Αμυνταίου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

143-2022: Ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων Δήμου Αμυνταίου», συνολικού προϋπολογισμού 297.352,00€, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1893/25-05-2022 αρνητική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

144-2022: Υποβολή πρότασης περί ένταξης – τροποποίησης έργων Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ Δ’).

145-2022: Έγκριση τεχνικού αντικειμένου, καθορισμός όρων δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 186.000,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

146-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 9.717.637,58€, περί χορήγησης 1ης παράτασης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας.

147-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 147.925,70€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

148-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αποδοχή
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα