Αποφάσεις 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

149-2022: Έγκριση  πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 95.000,00€

150-2022: Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

151-2022: Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης της δεξαμενής ύδρευσης της Τ.Κ. Λιμνοχωρίου, του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 795,27€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και εξειδίκευση πίστωσης.

152-2022: Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης Δημάρχου Δ. Αμυνταίου, στην Αθήνα, και εξειδίκευση πίστωσης.

153-2022: Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με την αριθ. 89/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου.

154-2022: Έγκριση της αριθ. 22/2022 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί ψήφισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2021.

155-2022: Έγκριση της αριθ. 23/2022 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί κατάρτισης και ψήφισης έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022.

156-2022: Έγκριση της αριθ. 11/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου περί έγκρισης  απολογισμού του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2021.

157-2022: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει υπόμνημα και να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στις 23/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., (ΚΛ2423/2022, Αριθ. Καταχ.: ΕΦ2311/4-12-2020, Α/Α 16), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.

158-2022: Ανάκληση της αριθ. 137/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου.

159-2022: Ανάκληση της αριθ. 122/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βαρικού» και έγκριση εκ νέου τρόπου ανάθεσης.

160-2022: Ανάκληση της αριθ. 123/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Τοπικού Ρυμοτομικού στη θέση Μπάνια» και έγκριση εκ νέου τρόπου ανάθεσης.

161-2022: Ορισμός επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, ποιότητας υλικών, φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο  «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα».

162-2022: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 48.536,08€.

163-2022: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής οδού Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 270.000,00€.

164-2022: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.749.075,54€.

165-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση παραλιακής δημοτικής οδού Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 270.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αποδοχή
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα