Αποφάσεις 20ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

227-2022: Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

228-2022: Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση τριών (3) στύλων και τριών (3) απλών φωτιστικών σωμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Αετού, του Δήμου Αμυνταίου (οδός πλησίον οικίας Καρακάτση Μιχαήλ – άνωθεν βρύσης “Μπαλτόφτσκα”)», προϋπολογισμού 3.472,25€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και εξειδίκευση πίστωσης.

229-2022: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση προτάσεων και παράσταση στη δικάσιμο της 28/2021 εφέσεως του Ελληνικού Δημοσίου που άσκησε κατά της αριθ. 17/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας (Τακτική Διαδικασία – Κτηματολόγιο).

230-2022: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στην Κοινότητα Φανού Δ. Αμυνταίου.

231-2022:Αποδοχή δωρεάς ακινήτου από την κ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία του Συμεών.

232-2022:Έγκριση της αριθ. 17/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου περί έγκρισης Ισολογισμού ΝΠΔΔ 2021 (περίοδος 01-01-2021 έως 31-12-2021).

233-2022:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Υλοτόμηση πεύκων στην περιοχή “ΠΕΥΚΑΚΙΑ” του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 5.998,50€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

234-2022:Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023», προϋπολογισμού 43.675,86 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.

235-2022:Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια  αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 95.000,00€.

236-2022:Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επισκευές - Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμός έργου 15.000,00€.

237-2022:Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Καλλιέργεια πηγών και αγωγός διασύνδεσης Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 24.000,00€.

238-2022:Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη σύνταξη προμετρητικών τευχών εργασιών με σκοπό την ένταξη του έργου “Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου” σε συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα», προϋπολογισμού 69.607,71€.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αποδοχή
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα