Αποφάσεις 22ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

240-2022: Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης των δαπανών αυτής Αντιδημάρχου Δ. Αμυνταίου, στην Θεσσαλονίκη, και εξειδίκευση πίστωσης.

241-2022: Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

242-2022: Εξέταση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου του Σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 ως ισχύει.

243-2022: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση τριών (3) στύλων και τριών (3) απλών φωτιστικών σωμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Αετού, του Δήμου Αμυνταίου (οδός πλησίον οικίας Καρακάτση Μιχαήλ – άνωθεν βρύσης “Μπαλτόφτσκα”)», προϋπολογισμού 3.472,25€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

244-2022: Εξειδίκευση πίστωσης και απευθείας ανάθεση χορήγησης νέας παροχής, προσωρινής εγκατάστασης, στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων (Αμύνταια 2022), σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

245-2022: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα 2023.

246-2022: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 186.000,00€

247-2022: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο ««Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 5.997.880,00 €.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αποδοχή
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα