Αποφάσεις 28ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

286-2022: Προσαρμογή Σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (παρ. 6 αριθ. 77 του Ν.4172/2013).

287-2022: Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του ψηφιακού πυλώνα του Component 2.2 (Modernize), της δράσης Further modernization of Public Administration’s One – Stop Shops, με κωδικό 16780.

288-2022: Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

289-2022: Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ενός (1) μετρητή Χ/Δ και επτά (7) απλών φωτιστικών σωμάτων επί υφιστάμενων στύλων, σε κοινόχρηστο χώρο της Κτηνοτροφικής Περιοχής Τ.Κ. Λιμνοχωρίου, του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 631,59 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και εξειδίκευση πίστωσης.

290-2022: Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου Δ. Αμυνταίου, στην Αθήνα, και εξειδίκευση πίστωσης.

291-2022: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, την 09η/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ., σύμφωνα με την αριθ. ΚΛ686/13-9-2022 κλήση (Αρ. Καταχ.: ΑΓ191/11-8-20220, Αρ. Πινακίου 5), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.

292-2022: Τροποποίηση της αριθ. 245/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα, έτους 2023.

293-2022: Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

294-2022: Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση Κλειδί του Δήμου Αμυνταίου για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

295-2022: Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με την αριθ. 175/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου.

296-2022: Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με την αριθ. 186/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου.

297-2022: Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

298-2022: Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

299-2022: Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

300-2022: Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Φανού του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

301-2022: Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

302-2022: Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

303-2022: Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Βαλτονέρων του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

304-2022: Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγραπιδιάς  του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

305-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης υλοτομίας για την συστάδα 3α  του Δασοκτήματός Ασπρογείων.

306-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης υλοτομίας για την συστάδα 6α  του Δασοκτήματός Νυμφαίου.

307-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης υλοτομίας για την συστάδα 6β  του Δασοκτήματός Νυμφαίου.

308-2022: Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου».

309-2022: Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα».

310-2022: Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2020».

311-2022: Ανάκληση της αριθ. 236/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επισκευές - Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμός έργου 15.000,00€.

312-2022: Έγκριση των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του Δήμου Αμυνταίου για την υλοποίηση της πράξης «Ύδρευση Δ.Ε. Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών».

313-2022: Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Φιλώτα», σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.

314-2022: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 147.925,70 €.

315-2022: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Αισθητική, Λειτουργική, Ανακατασκευή πεζοδρομίων και υπαίθριων χώρων σχολείων Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 202.993,91 €.

316-2022: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.749.075,54€.

317-2022: Παράταση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου».

318-2022: Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών για την εκπόνηση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη σύνταξη προμετρητικών τευχών εργασιών με σκοπό την ένταξη του έργου “Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου” σε συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα», προϋπολογισμού 69.607,71€.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αποδοχή
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα