Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, με τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                                                                        ΑΜΥΝΤΑΙΟ 06/05/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  5547
                                                                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:11η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.
Μπάντη Ιορδάνη
Αντωνιάδη Θεοχάρη
Μπερμπερίδη Πέτρο
Θεοδωρίδη Κωνσταντίνο
Νάτση Ιωάννη
Γρομπανόπουλο Τρύφωνα

Σας προσκαλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 11 Μαϊου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
  2. Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας.
  3. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, τον χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, σύμφωνα με το αριθ. 4 παρ.1 &2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.
  4. Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης – επισκευής Φ.Ο.Π. Δ.Κ. Αμυνταίου και Τ.Κ. Νυμφαίου, Πετρών, Κέλλης, Φαραγγίου, Μανιακίου, Αετού, Αναργύρων, Βαλτόνερων, Αγίου Παντελεήμονα, Βεγόρας, Ξινού Νερού και Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 10.713,41€.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας παράδοσης του 2ου και 3ου (και τελευταίου) Παραδοτέου της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσία έρευνας και επεξεργασίας ερωτηματολογίων στα πλαίσια του έργου Less Waste».
  6. Επανακαθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου»», προϋπολογισμού 42.000,00€.
  7. Καθορισμός εκ νέου ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου», προϋπολογισμού 512.500,00€.
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων – διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 261.442,57€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Ο Πρόεδρος

Μπιτάκης Άνθιμος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα